OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

udzielanej przez Progress Eco S.A. w Dobrowie

dla przedsiębiorców na sita techniczne i wyroby stosowane w przemyśle

 

 

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji regulują warunki gwarancji jakości udzielanej przez Progress Eco S.A. z siedzibą w Dobrowie, adres: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy (zwanej dalej Gwarantem), dla przedsiębiorców na następujące sita techniczne i wyroby z ich zastosowaniem:
  • Sita szczelinowe zgrzewane
  • Rury szczelinowe – cylindry
  • Sita poliuretanowe modułowe
  • Sita poliuretanowe napinane
  • Sita plecione
  • Sita składane płaskie TL
  • Sita tkane
  • Sita harfowe
  • Sita strunowe
  • Sita zgrzewane Progress Tytan
  • Sita modułowe gumowe
  • Sita gumowe napinane
  • Blachy perforowane

stosowane w branżach:  przemysłu surowców mineralnych/kruszywa, przemysłu drzewno-papierniczego, przemysłu maszynowego, przemysłu energetycznego, przemysłu chemicznego, przemysłu materiałów budowlanych (z wyłączeniem zastosowania w architekturze), przemysłu spożywczego.

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji nie dotyczą wyrobów stosowanych w architekturze (elementów architektonicznych obiektów i ich otoczenia).
 2. Gwarancja jakości jest udzielana na piśmie, w ofercie lub w umowie i przysługuje wyłącznie w przypadku dokonania sprzedaży.
 3. Gwarancja jakości udzielona na towar sprzedany do klienta mającego siedzibę na terytorium Polski obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski. Gwarancja jakości udzielona na towar sprzedany i wysłany przez Gwaranta do klienta do określonego kraju poza terytorium Polski, obowiązuje wyłącznie na terenie tego kraju.
 4. Gwarancja jakości obejmuje ukryte wady fizyczne , czyli wady, które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 5. Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy licząc od daty dokonania sprzedaży, chyba że Gwarant określił inaczej w ofercie, w umowie lub w Karcie Gwarancyjnej.
 6. Dodatkowe lub odrębne warunki gwarancji mogą wynikać z umowy lub z Karty Gwarancyjnej Wyrobu, jeżeli zostanie ona dołączona do wyrobu w momencie dokonywania sprzedaży.
 7. Kupujący może skorzystać z gwarancji jakości pod warunkiem, że użytkował dostarczone mu wyroby wyłącznie w warunkach eksploatacyjnych określonych przez Strony przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku odmiennego zastosowania wyrobu gwarancja jakości nie obowiązuje.
 8. Gwarancja jakości nie obejmuje:
  • naturalnego zużycia się wyrobu w wyniku jego normalnej eksploatacji,
  • czynników, które nie mogą być jednoznacznie określone lub spełnione; np. pracy wyrobu przez określony czas bez względu na intensywność wykorzystania wyrobu,
  • wyrobów, które były naprawiane lub modernizowane lub modyfikowane przez podmiot inny niż Gwarant,
  • wyrobów, które zostały w niewłaściwy sposób transportowane lub magazynowane lub montowane ( montaż i demontaż) lub użytkowane lub konserwowane, w tym z użyciem części zamiennych nie pochodzących od Gwaranta;
  • wyrobów użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
  • wyrobów, który były nieprawidłowo eksploatowane na skutek niewłaściwego ich zamontowania oraz braku okresowych przeglądów (np. brak przeglądu i nadzoru pracy sita),
  • wyrobów użytkowanych niezgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,
  • wyrobów niekonserwowanych lub konserwowanych nieprawidłowo,
  • wpływu produktów nie dostarczonych przez Gwaranta na produkty Gwaranta;
  • wyrobów, które zostały zmodyfikowane bez zgody Progress (Progress w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zagrożenia wynikające z używania zmodyfikowanego towaru)
  • wyrobów, które zostały uszkodzone w transporcie,
  • części, które wymagają wymiany z uwagi na normalne zużycie się (akcesoria montażowe , śruby, nakrętki itp.),
  • wyrobów wykonanych wg. rysunków technicznych dostarczonych przez Kupującego, w przypadku gdy wada powstała na skutek zastosowania się do rysunku Kupującego,
  • wzorów i próbek dostarczonych Kupującemu w celu zaprezentowania produktu,
  • wyrobów przekazanych do Kupującego nieodpłatnie,
  • wyrobów określonych w momencie sprzedaży jako „niepełnowartościowe”
  • nieprzewidzianych wypadków losowych i ich wpływu na wyroby (np. klęski żywiołowe, akty wandalizmu, zjawiska siły wyższej).

 

 1. Gwarancja jakości wygasa w przypadku, gdy Kupujący na żądanie Gwaranta niezwłocznie nie dostarczy mu wadliwego wyrobu celem sprawdzenia lub nie udostępni go przedstawicielom Gwaranta w celu dokonania oceny, pomiarów i weryfikacji istnienia wady.
 2. W razie stwierdzenia wady, obowiązki Gwaranta z tytułu gwarancji jakości obejmują wyłącznie usunięcie wady fizycznej rzeczy lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad, wedle uznania Gwaranta, w zakresie wyrobu lub jego części, które okazały się być wadliwe w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego.
 3. Naprawa lub wymiana, zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji odbywa się w zakładzie Gwaranta, chyba, że Gwarant postanowi inaczej.
 4. Kupujący zobowiązany jest, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości:
  • dokonywać systematycznych przeglądów i regulacji eksploatowanych wyrobów, na które udzielono gwarancji, potwierdzania czasu ich pracy oraz dokonywanych przeglądów wyspecyfikowanych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) urządzenia, na którym sita są zamontowane,
  • w przypadku stwierdzenia wady zgłosić ją pisemnie w terminie do 5 dni roboczych od jej wykrycia,
  • podjąć niezwłocznie stosowne działania zapobiegające powiększaniu się wady wyrobu,
  • do zgłoszenia reklamacji dołączyć wymagane dokumenty wymienione poniżej,
  • do zgłoszenia reklamacji dołączyć dokumentację zdjęciową wadliwego sita w miejscu jego zabudowy (przed demontażem).
 5. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury stanowiącej dowód zakupu, nazwę i rodzaj towaru, ilość reklamowanych wadliwych sztuk, wskazanie miejsca znajdowania się wyrobów, dokładny opis wady oraz dokumentację zdjęciową wady, w tym w miejscu zabudowy. Formularz ze wzorem zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWG.
 6. Gwarant dokona rozpatrzenia reklamacji i zawiadomi o tym klienta w terminie do 30 dni od daty przyjęcia kompletnego zgłoszenia reklamacji, chyba że inny termin wynika z umowy lub karty gwarancyjnej. W sprawach skomplikowanych Gwarant może przedłużyć termin rozpatrzenia reklamacji, zawiadamiając o tym klienta.
 7. Gwarant przystąpi do usuwania wady po ustaleniu wszystkich okoliczności niezbędnych do stwierdzenia odpowiedzialności Gwaranta za wadę.
 8. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Gwaranta za wadę, Gwarant dokona naprawy lub wymiany wyrobu w terminie uzgodnionym z Kupującym, technicznie możliwym do wykonania przez Gwaranta, nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia, że wada ma charakter wady objętej gwarancją.
 9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo tylko co do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 10. W przypadku gdy Gwarant ustali, że wada zgłoszona przez Kupującego nie istnieje lub nie jest objęta gwarancją jakości, Gwarantowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z koniecznością oceny towaru (np.: koszty dojazdów serwisu, koszty badań, itp.). W uzasadnionych przypadkach Gwarant może nie obciążać Kupującego tymi kosztami.
 11. Zgłoszenie reklamacji nie wyłącza obowiązku terminowej zapłaty za zakupiony towar.
 12. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, stratę produkcji, koszty związane z koniecznością dokonania demontażu i ponownego montażu, koszty ewentualnego wstrzymania prac montażowych lub budowlanych, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub pośrednie, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie.
 13. Do udzielonej gwarancji jakości stosuje się prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków Gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Gwarant jak i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z udzielonej gwarancji jakości w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd w Kielcach.
 15. Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 26.11.2021.

 

Ogólne warunki gwarancji jakości

 

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER