Regulamin strony

§1. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
2. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na Stronie internetowej. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
3. Podane na Stronie internetowej informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
4. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony internetowej, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
5. Korzystanie z Strony internetowej może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

 

§2. Zamawianie usług

Strona internetowa nie umożliwia zamawiania usług.

 

§3. Formularz kontaktowy

 

1. Usługodawca udostępnia podstawową funkcjonalność, jaką jest formularz kontaktowy.
2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Strony internetowej, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

 

§4. Newsletter

1. Usługodawcy udostępnia możliwość zapisu na newsletter, polegający na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
2. Aby zamówić opcję newsletteru, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na Stronie internetowej.
3. Warunkiem prawidłowego zamówienia opcji newsletteru jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia tej opcji i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
4. Przed wysłaniem formularza zamówienia opcji newsletteru, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.
6. Wysłanie formularza zamówienia opcji newsletteru do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Strony internetowej i za jej pośrednictwem.
7. Umowa o świadczenie opcji newsletteru zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie opcji newsletteru może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Strony internetowej lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

 

Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Strony internetowej.

 

§6. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na Stronie internetowej.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na Stronie internetowej.
4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze Strony internetowej, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na Stronie internetowej.
5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte świadczenie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony internetowej lub nienależyte wykonywanie usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

 

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§8. Definicje użyte w regulaminie

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Strony internetowej.
Strona internetowa to strona internetowa, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: progress-screens.com
Usługodawca to

Progress Eco S.A. z siedzibą w Dobrów 7, Tuczępy (28-142), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934920, NIP: 9482597879 oraz REGON: 146269016, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Strony internetowej. Z Usługodawcą można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: ado@progress-screens.pl oraz pod numerem telefonu: 15 864 62 70.
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi.

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER