OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązujące w Progress ECO Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Dobrowie

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania z przedsiębiorcami umów sprzedaży towarów i usług oferowanych przez spółkę Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dobrowie (adres: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy), zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Niniejsze OWS mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedawcę z przedsiębiorcami i stanowią integralną część umowy. Nie stosuje się niniejszych OWS do umów zawieranych z konsumentami.

3. Sprzedawca udostępnia OWS na swojej stronie internetowej www.progress-screens.pl i www.progressarch.com. Sprzedawca doręcza na żądanie Kupującego OWS poprzez przesłanie OWS na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.

4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

5. Strony mogą wyłączyć moc obowiązującą OWS w całości lub co do poszczególnych postanowień, jak też zmieniać niektóre ich postanowienia jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Zmiana OWS lub odrębne uzgodnienia mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

7. W sprawach nie uregulowanych, lub nie w pełni uregulowanych w OWS stosowane będą przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeks Cywilny.

 

II. Zamówienia

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na podstawie oferty Sprzedającego i zamówienia złożonego zgodnie z tą ofertą przez Kupującego albo na podstawie zamówienia Kupującego i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, przesłanych na piśmie lub za pośrednictwem fax lub poczty e-mail. Przyjmuje się, iż brak odpowiedzi Sprzedającego na złożone zamówienie lub zapytanie ofertowe Kupującego poczytuje się jako odrzucenie zamówienia lub zapytania ofertowego.

2. Wszystkie zamówienia należy składać na piśmie na adres:

Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dobrów 7, 28 -142 Tuczępy

Fax: 41-346-50-06

e-mail: office@progress-screens.pl, progress@progress-screens.pl

Zamówienia można również kierować drogą elektroniczną do pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta odpowiedzialnego za stałą współpracę z danym Kupującym.

3. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:

a. datę zamówienia

b. nazwę i dane teleadresowe zamawiającego wraz z numerem NIP,

c. asortyment ze wskazaniem kodu towaru, wymiarów, ilości Produktów wyrażone w jednostkach wskazanych w cenniku lub ofercie, kolorystyki

d. wartość netto oraz wartość brutto poszczególnych składników zamówienia oraz łączną wartość zamówienia,

e. oczekiwany termin realizacji zamówienia,

f. adres miejsca dostarczenia zamówionych towarów i telefon kontaktowy.

4. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie pisemnego potwierdzenia ilości, ceny i terminu realizacji dostawy.

5. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Kupującego w ciągu 4 dni roboczych od otrzymania kompletnego zamówienia na towary z cennika, a w przypadku towarów pozacennikowych w terminie niezbędnym do ustalenia czasu realizacji zamówienia, nie dłuższym niż 10 dni od złożenia zamówienia.

6. Kupujący ma obowiązek zapoznać się z danymi technicznymi towaru przed jego zamówieniem.

7. Termin realizacji zamówienia przedstawiony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma charakter orientacyjny.

8. Terminy i sposób realizacji zamówień składanych przez podmioty spoza terenu RP ustalane są indywidualnie. Kupujący ma wówczas obowiązek dostarczyć Sprzedawcy wszystkie dane potrzebne do sporządzenia dokumentacji handlowej w obrocie zagranicznym, w tym dokumentów celnych, a w przypadku ich niedostarczenia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne grzywny, różnice w stawkach cła, opłaty dodatkowe lub inne konsekwencje wynikające z błędnej lub niepełnej dokumentacji handlowej.

III. Płatności

Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności Strony ustalają:

1. Kupujący jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu w terminie 2 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2. Zapłata za faktury wystawiane przez Sprzedawcę następuje bez kompensaty lub potrąceń wzajemnych roszczeń, chyba że Sprzedawca, pod rygorem nieważności, na piśmie wyrazi zgodę na taką kompensatę lub potrącenie.

3. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia Kupującego jakiejkolwiek płatności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo:

a. do zawieszenia dostaw wszelkich towarów lub do dokonania przyszłych dostaw na takich warunkach jakie Sprzedawca uzna za rozsądne;

b. jeżeli opóźnienie w płatności wynosi ponad 7 dni, Sprzedawca ma prawo, po uprzednim wezwaniu Kupującego do zapłaty należności w terminie 7 dni, do rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym wszystkich umów z Kupującym,

c. do obciążenia Kupującego odsetkami umownymi w wysokości o trzy punkty procentowe ponad poziom odsetek ustawowych obowiązujących w dacie płatności faktury (w stosunku rocznym),

d. do żądania naprawienia szkody spowodowanej opóźnieniem w zapłacie, w szczególności pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z dochodzeniem należności, w tym kosztów windykacji roszczeń, wezwań do zapłaty, kosztów dyskonta, zwłaszcza z tytułu zaangażowania w związku z tym firmy windykacyjnej i/lub prawniczej.

Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy za szkody powstałe na skutek skorzystania przez Sprzedawcy z tych uprawnień.

5. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Kupujący zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy – przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności – udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Odmowa wydania tych gwarancji stanowi podstawę do wstrzymania przez Sprzedającego realizacji zamówienia na koszt i ryzyko Kupującego, a Kupujący przyjmuje powyższe do wiadomości.

6. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności i nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty za towar.

7. Kupujący, pod rygorem nieważności na podstawie pisemnego oświadczenia, może odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy lub anulować w całości lub części zamówienie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy lub przyjęcia zamówienia. W takim wypadku Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości:

a. 25% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia/umowy na towary standardowe,

b. 50% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia/umowy na towary niestandardowe.

Sprzedawca ma również prawo do obciążenia Kupującego tytułem odszkodowania kosztami związanymi z realizacją zamówienia poniesionymi do dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu/anulowaniu zamówienia (w tym kosztów związanych z zakończeniem umów z podwykonawcami i dostawcami), jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa tych kosztów.

W przypadku odstąpienia po upływie 3 dni, Sprzedawca obciąży Kupującego karą umowną w wysokości:

c. 50% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia/umowy na towary standardowe,

d. 100% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia/umowy na towary niestandardowe.

Sprzedawca ma również prawo do obciążenia Kupującego tytułem odszkodowania kosztami związanymi z realizacją zamówienia poniesionymi do dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu/anulowaniu zamówienia na wyroby standardowe (w tym kosztów związanych z zakończeniem umów z podwykonawcami i dostawcami), jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa tych kosztów.

Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego zaliczone zostaną w poczet kar umownych.

8. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru w całości bądź w części Sprzedawca ma prawo obciążyć go opłatą za magazynowanie w wysokości 1% wartości brutto towaru za każdy rozpoczęty dzień magazynowania.

IV. Ceny

1. Ceny podane w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany, przyjmuje się ważność 3 dni, od daty złożenia oferty.

2. Wszelkie zmiany wartości zamówienia po jego złożeniu np: rabat, upust – wymagają odrębnych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Cennik oraz materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa oraz nie stanowią specyfikacji technicznej.

V. Przejście ryzyka, dostawa, wysyłka

1. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko związane z Towarem przechodzi na Kupującego w zakładzie Sprzedawcy, z chwilą postawienia towaru do dyspozycji Kupującego; w przypadku stosowania warunków Incoterms (określonych w potwierdzeniu zamówienia, ofercie lub umowie), ryzyko przechodzi na Kupującego na zasadach określonych w danych warunkach dostawy, zgodnie z najnowszą wersją Incoterms opublikowaną przez ICC.

2. Jeżeli towar ma zostać odebrany przez Kupującego z magazynu Sprzedawcy, a Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z dniem, w którym Kupujący miał towar odebrać z magazynu Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca stosownie do swoich możliwości magazynowych może umieścić Towar w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego, wystawić Kupującemu fakturę za Towar, uznając go za dostarczony i obciąży Kupującego opłatą za magazynowanie, o której mowa w pkt.III.ust.8 OWS.

3. Wybór przewoźnika oraz formy dostawy leży w gestii Kupującego, który powinien umieścić taką informację na zamówieniu. Brak informacji o wyborze przewoźnika lub zapiski ogólne dotyczące wysyłki rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym Sprzedający współpracuje.

4. Dostawę uważa się za zrealizowaną w chwili:

1) w przypadku transportu organizowanego przez Sprzedawcę – z chwila dowozu Towaru do miejsca dostawy a przed rozpoczęciem rozładunku

2) w pozostałych przypadkach – z chwilą zakończenia załadunku Towaru na środek transportu w zakładzie Sprzedawcy.

5. W przypadku zmiany miejsca dostawy przez Kupującego po dokonaniu załadunku, o ile będzie ona możliwa, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów wynikających ze zmiany miejsca.

6. Jeżeli Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej, dostawa towaru odbywa się na koszt Kupującego. Kupujący ma obowiązek dostarczyć Sprzedawcy, z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Sprzedawcy podjęcie koniecznych przygotowań do wysyłki, wszelkie niezbędne informacje, w tym: a) wskazówki w zakresie oznakowania i wysyłki, b) zezwolenia przywozowe, dokumenty potrzebne do uzyskania wymaganych zezwoleń organów państwowych i wszelkie inne dokumenty potrzebne do wysyłki Towaru. Jeśli Sprzedający nie otrzyma na czas takich wskazówek lub dokumentów, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu wysyłki z powodu oczekiwania na brakujące dokumenty od Kupującego.

7. Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające sprawny i bezpieczny rozładunek środka transportu. W przypadku, jeśli rozładunek środka transportu będzie niemożliwy z powodu braku odpowiednich warunków po stronie Kupującego lub rozładunek opóźni się z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedający zachowuje prawo do wystawienia faktury VAT za dostarczony towar oraz obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z opóźnieniem lub uniemożliwieniem rozładunku.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru, jeżeli Kupujący nie przekazał lub przekazał nieodpowiednie informacje dotyczące miejsca dostawy, adresu, terminu, nie przekazał odpowiednich instrukcji lub dokumentów.

9. Dane dotyczące daty i godziny dostawy mają charakter orientacyjny. Opóźnienie dostawy nie upoważnia Kupującego do anulowania zamówienia lub dochodzenia odszkodowania za poniesione w wyniku takiego opóźnienia szkody.

10. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania dostaw częściowych i rozliczania ich po każdej dostawie częściowej.

11. Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do wydania towaru bez jego montażu, instalacji, serwisu, nadzoru, oprogramowania itd. , chyba że Strony na piśmie uzgodniły inaczej.

12. Jeżeli Sprzedawca organizuje transport, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, straty, szkody, odstępstwa, opóźnienia lub zatrzymania Towaru lub za niepełną dostawę, jeżeli Kupujący nie zgłosi zastrzeżeń, odstępstw, uszkodzeń, niezgodności ilościowej, asortymentowej lub jakościowej przy przyjęciu dostawy i nie dokona w chwili dostawy adnotacji na liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy potwierdzonym przez kierowcę oraz nie przekaże Sprzedawcy i przewoźnikowi pisemnej reklamacji w ciągu 48 godzin od otrzymania Towaru.

13. Jeżeli Kupujący odbiera Towar z magazynu Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi on odpowiedzialności za żadne uszkodzenia, straty, szkody, odstępstwa, opóźnienia lub zatrzymania Towaru lub za niepełną dostawę, jeżeli Kupujący nie zgłosi przy odbiorze zastrzeżeń, odstępstw, uszkodzeń, niezgodności ilościowej, asortymentowej lub jakościowej przy przyjęciu dostawy i nie dokona adnotacji na dokumencie wydania.

14. Sprzedawca ma prawo używać do transportu materiałów opakowaniowych zwrotnych, które są odpłatne i ich cena jest doliczona do wartości zamówienia (np. palety, ramy, skrzynie itp.). Jeżeli Kupujący (na swój koszt i ryzyko) zwróci takie opakowanie zwrotne Sprzedawcy w dobrym stanie w terminie 30 dni od daty dostawy do zakładu produkcyjnego Sprzedawcy, to Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt tych materiałów w ciągu 14 dni od ich przyjęcia. Termin zwrotu wymaga uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z działem obsługi klienta Sprzedawcy.

VI. Materiały informacyjne dotyczące towaru

1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawionych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane w umowie lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Sprzedawca sprzedaje Towar zgodny z przyjętymi w jego zakładzie produkcyjnymi normami i standardami.

3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie. Porady Sprzedawcy nie zwalniają Kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru pod kątem przydatności do przewidywanych sposobów zastosowań. Kupujący podejmuje się wykorzystania i przetwarzania Towaru wyłącznie na własne ryzyko.

4. Kupujący nie ma prawa odmówić rozładowania zamówionego wyrobu, ani odmówić złożenia podpisu potwierdzającego otrzymanie zamówionego wyrobu, chociażby zgłaszał zastrzeżenie co do jakości zamówionego wyrobu lub sposobu jego dostawy.

5. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności otrzymanego Towaru z informacjami podanymi w Potwierdzeniu Zamówienia, a także do sprawdzenia, czy Towar nie ma widocznych uszkodzeń. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Towaru, ale przed przystąpieniem do jego przetwarzania, Kupujący nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, Towar uznaje się za zaakceptowany przez Kupującego. Po upływie tego terminu odpowiedzialność za wady możliwe do wykrycia w wyniku normalnych oględzin, oparta na dowolnej podstawie prawnej jest wyłączona.

6. Sprzedający nie uzna zastrzeżeń dotyczących wad, braków czy niezgodności Towaru z zamówieniem, jeżeli można je było wykryć w wyniku normalnych oględzin, a oględzin takich nie przeprowadzono.

VII. Rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym

1. Sprzedawca jest uprawniony rozwiązać umowę z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym z następujących przyczyn leżących po stronie Kupującego:

a. w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wypłacalności Kupującego, o których Sprzedawca nie wiedział w chwili zawarcia umowy, jeżeli pomimo żądania Sprzedawcy Kupujący nie zapłaci przed realizacją umowy zaliczki na poczet ceny ani nie przedłoży w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę pod rygorem rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym innego, zaakceptowanego przez Sprzedawcę zabezpieczenia,

b. w przypadku opóźnienia Kupującego w jakiejkolwiek płatności przekraczającego 7 dni, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Kupującego do zapłaty należności w terminie 7 dni,

c. Sprzedawca nie może uzyskać lub zachować zadowalającego ubezpieczenia należności w stosunku do Kupującego.

2. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. wszystkie zobowiązania Kupującego w stosunku do Sprzedawcy wynikające z umowy stają się natychmiast wymagalne,

b. Sprzedawca ma prawo: 1) dochodzić od Kupującego zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część umowy oraz pokrycia wszystkich kosztów i wydatków Sprzedawca poniesionych w celu realizacji umowy do chwili rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, lub 2) obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 10% wartości umowy i dochodzić od Kupującego naprawienia szkody przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

3. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków do prowadzenia postępowania upadłościowego jednej ze Stron, druga Strona ma prawo do rozwiązania umowę ze skutkiem natychmiastowym.

4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowych następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres drugiej Strony.

VIII. Zgodność towaru, zakres odpowiedzialności

1. Sprzedawca gwarantuje, że Towar jest zgodny ze specyfikacją podaną w ofercie lub w umowie. Kupujący uznaje, że wymóg zgodności ze specyfikacją jest spełniony, jeśli Towar jest zgodny z taką specyfikacją w chwili Dostawy. Wszelkie porady techniczne Sprzedawcy, w okresie poprzedzającym wykorzystanie Towaru lub w trakcie jego wykorzystywania, ustne, pisemne lub w postaci wykonywanych prób, są udzielane w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji ze strony Sprzedawcy. Kupujący ponosi wyłącznie ryzyko zastosowania się do takich porad. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe na skutek zastosowania się Kupującego do takich porad jest wyłączona.

2. Jeżeli przy sprzedaży udzielono gwarancji jakości, zasady jej stosowania określają „Ogólne Warunki Gwarancji”.

3. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wygasa.

4. Niezależnie od okoliczności, Kupujący (a) ma obowiązek dążyć do ograniczenia strat oraz (b) nie ma prawa wstrzymywać należnych płatności za faktury.

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy, na podstawie której następuje przyjęcie zwrotu towaru na magazyn. Warunkiem przyjęcia towarów jest ich identyfikowalność, brak uszkodzeń innych niż wady reklamacyjne oraz zabezpieczenie towarów tak, aby rozładunek był możliwy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli przynajmniej jeden z warunków nie jest spełniony Sprzedawca może odstąpić od rozładunku towaru, a wszelkie koszty z tym związane pokrywa Kupujący.

6. Za towar określany w momencie sprzedaży jako „niepełnowartościowy” (np. II gatunek), Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, za stratę wydatków na przetwarzanie towaru, stratę produkcji, stratę przychodów i/lub inne straty lub szkody wynikowe lub szczególne, poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Kupującego lub osoby trzecie. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające ze swego rażącego zaniedbania lub celowego działania, pod warunkiem udowodnienia tego przez Kupującego, przy czym wysokość dochodzonego odszkodowania nie może przewyższać 100% wartości wadliwego lub uszkodzonego Towaru, określonej na fakturach, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7 % od tej kwoty rocznie.

8. Sprzedawca nie dopuszcza roszczeń dotyczących wad lub usterek, które powinny się ujawnić w wyniku oględzin w momencie dostawy, a które takim oględzinom nie zostały poddane.

9. Powyższe zastrzeżenie nie uchybia innym postanowieniom OWS wyłączającym odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy.

10. Ustawowa odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru wobec Kupującego będącego przedsiębiorcą jest wyłączona, chyba że Strony wyraźnie postanowią w umowie o obowiązywaniu rękojmi. W przypadku obowiązywania rękojmi stosuje się postanowienia rozdziału IX niniejszych OWS.

IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Wszystkie reklamacje z tytułu rękojmi należy składać w formie pisemnej na adres:

Progress ECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Dobrów 7, 28 -142 Tuczępy

Fax: 41-346-50-06

e-mail: office@progresseco.pl, progress@progresseco.pl

2. Reklamacje można również kierować drogą elektroniczną do pracownika działu handlowego lub działu obsługi klienta odpowiedzialnego za stałą współpracę z danym Kupującym.

3. Zgłoszenie reklamacji zawierać powinno: datę dostawy, nr i datę faktury, rodzaj towaru, nazwę towaru, ilość reklamowanych sztuk, przyczynę reklamacji, propozycję rozwiązania reklamacji, wskazanie miejsca dokonania oceny wyrobów, w przypadku gdy podstawą reklamacji są różnice ilościowe w dostawie – protokół z rozładunku, sporządzony w obecności przewoźnika, dokładny opis wady, wskazanie wadliwej ilości oraz zdjęcie wady, jeśli jest możliwe do wykonania.

4. Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji ilościowej oraz wizualnej pod kątem widocznych uszkodzeń lub niezgodności bezpośrednio przy odbiorze dostawy w obecności kierowcy, udokumentowania wszelkich niezgodności na liście przewozowym lub innym dokumencie dostawy potwierdzonym przez kierowcę oraz przekazania Sprzedawcy i przewoźnikowi pisemnej reklamacji w ciągu 48 godzin od otrzymania Towaru.

5. W przypadku wad ukrytych Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia ich Sprzedawcy w ciągu 7 dni od wykrycia wady.

6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia do wstrzymania zapłaty za Towar.

7. Po przeprowadzonej analizie zasadności reklamacji Sprzedawca poinformuje Kupującego o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji w terminie do 60 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na wolny od wad lub wadę usunąć. Wymiana towaru na wolny od wad nastąpi niezwłocznie w przypadku dostępności towaru w magazynie. W przypadku gdy towar nie jest dostępny w magazynie, wymiana nastąpi w terminie technicznie możliwym uzgodnionym przez Strony, nie później niż 3 miesiące od uznania reklamacji. Jeżeli Kupujący pomimo ujawnienia wady towaru akceptuje ten towar, Kupujący może żądać odpowiedniego obniżenia ceny. Jeżeli wymiana towaru nie jest możliwa Sprzedawca może dokonać zwrotu ceny za towar, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7 % od tej kwoty rocznie.

9. W przypadku wymiany towaru na nowy w ramach rękojmi nie przedłuża się okres rękojmi ani nie biegnie nowy okres rękojmi.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku:

a. uszkodzeń mechanicznych produktu,

b. uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania lub montażu produktu,

c. uszkodzeń będących wynikiem wandalizmu lub działania siły wyższej,

d. uszkodzeń spowodowanych kontaktem produktu z czynnikami agresywnymi lub środkami chemicznymi,

e. naturalnego zużycia się wyrobu w wyniku jego normalnej eksploatacji,

f. wystąpienia zjawiska tzw. białej korozji,

g. wyrobów, które zostały w niewłaściwy sposób transportowane lub magazynowane lub montowane (montaż i demontaż) lub użytkowane lub konserwowane, w tym z użyciem części zamiennych nie pochodzących od Sprzedawcy;

h. wyrobów, które były użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem lub właściwościami technicznymi,

i. wyrobów, które zostały zmodyfikowane bez zgody Sprzedawcy (Sprzedawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zagrożenia wynikające z używania zmodyfikowanego towaru)

j. wyrobów, który były nieprawidłowo eksploatowane na skutek niewłaściwego ich zamontowania oraz braku okresowych przeglądów, konserwacji

k. wyrobów, które zostały uszkodzone w transporcie,

l. części, które wymagają wymiany z uwagi na normalne zużycie się (akcesoria montażowe , śruby, nakrętki itp.),

m. wyrobów wykonanych wg. rysunków technicznych dostarczonych przez Kupującego, w przypadku gdy wada powstała na skutek zastosowania się do rysunku Kupującego,

n. wzorów i próbek dostarczonych Kupującemu w celu zaprezentowania produktu,

o. wyrobów przekazanych do Kupującego nieodpłatnie,

p. wyrobów określonych w momencie sprzedaży jako „niepełnowartościowe”,

11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji koszty z nią związane (np. koszty dojazdu serwisu, koszty badań) ponosi Kupujący.

12. Roszczenia z tytułu rękojmi oraz wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze ograniczone są do wartości sprzedaży wadliwego produktu wyspecyfikowanej na paragonie/fakturze sprzedaży wystawionej pierwszemu nabywcy, pomniejszonej o amortyzację w wysokości 7 % od tej kwoty rocznie.

X. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1. Jeżeli strony nie zawrą w umowie odmiennych uzgodnień dotyczących kary umownej, kara umowna za niezrealizowanie umowy, zwłokę w realizacji umowy lub nienależyte jej zrealizowanie jest płatna zgodnie z poniższymi postanowieniami:

a) w przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy, zaś w przypadku niezrealizowania przez Sprzedawca umowy w części, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy,

b) w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanej zwłoki Sprzedawcy w realizacji umowy, Klient jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy pełny tydzień zwłoki, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która jest bezużyteczna z powodu jej nieterminowej realizacji,

c) w przypadku zaistnienia odpowiednio udokumentowanego, nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, Kupujący jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% za każdy pełny tydzień, łącznie jednak nie więcej niż 5% wartości tej części umowy, która została nienależycie wykonana, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Kupującego na podstawie punktów a, b, c nie może przekroczyć 5% wartości umowy.

2. Dochodzenie przez Kupującego dalszych roszczeń z tytułu niewykonania, zwłoki w wykonaniu lub nienależytego wykonania umowy ponad kwotę kar umownych określonych w ust.1 jest wyłączone.

3. Wyłączone jest dochodzenie przez Kupującego kar umownych za przypadki niezrealizowania całości lub części umowy oraz nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

XI. Siła wyższa

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w produkcji, wysyłce i dostawie towaru lub niewykonanie zobowiązań umownych, w całości lub w części, wskutek siły wyższej, za którą uważa się w szczególności.: wojnę, stan wyjątkowy, strajk lub inny konflikt pracowniczy, wypadek, pożar, powódź, anomalie pogodowe, wypadek losowy, opóźnienia w transporcie, braki zaopatrzeniowe, awarie urządzeń, uniemożliwiające wykonanie zobowiązania przepisy lub działania organów i agencji państwowych.

2. W takim przypadku, Sprzedający ma prawo do uzasadnionego terminu dodatkowego dla wykonania swoich zobowiązań, a także do rozdzielenia produkcji pomiędzy Klientów w sposób, jaki uzna za słuszny.

3. Powyższe postanowienie odnosi się, z odpowiednimi zmianami, także do Kupującego.

XII. Prawo własności przemysłowej i prawo autorskie

1. W przypadku produktów wyprodukowanych przez Sprzedawcę na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych parametrów technicznych dostarczonych przez Kupującego, Kupujący zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności i przejmuje na siebie odpowiedzialność wynikającą z naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym w związku z roszczeniami dochodzonymi na drodze sądowej, a ponadto pokryje ewentualną szkodę poniesioną przez Sprzedawcę.

2. Plany, szkice, wszelka dokumentacja techniczna oraz katalogi, prospekty, wzory i wizerunki itp. wykonane przez Sprzedawcę są własnością Sprzedawcy i jako takie podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa dotyczących ich powielania, rozpowszechniania, naśladowania, kopiowania, zakazu nieuczciwej konkurencji itd.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do nieudostępniania dokumentacji technicznej dostarczonej przez Kupującego osobom trzecim.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska) niniejszym jest wyłączona.

2. O ile Strony nie uzgodniły wyraźnie inaczej, niniejsze OWS są nadrzędne w stosunku do wszelkich wzorców lub ogólnych warunków przywołanych przez Kupującego. Jeżeli warunki zakupu przywołane przez Kupującego zawierają postanowienia niezgodne z niniejszymi OWS, to takie warunki będą nieskuteczne, a stosować się będzie postanowienia niniejszych OWS.

3. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedawcy.

4. Kupujący składając zamówienie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonywania zamówienia i w celach marketingowych związanych z działalnością Sprzedawcy.

5. Sprzedawca uprawniony jest zlecić innym przedsiębiorcom wykonanie zobowiązań wynikających ze stosunku umownego powstałego w oparciu o OWS.

6. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne w Kielcach. Sprzedawca zastrzega sobie prawo złożenia powództwa również do sądu właściwego dla Kupującego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

7. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy, pod rygorem nieważności.

8. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

9. Językiem właściwym dla niniejszych OWS jest język polski. Sprzedawca może dokonać przekładu niniejszych OWS na język angielski lub inny język obcy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską a angielską wersją językową lub ewentualnym tłumaczeniem OWS na inny język pierwszeństwo dla celów interpretacji postanowień niniejszych OWS ma polska wersja językowa, która jest w tym zakresie wiążąca.

10. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują od dnia 01.01.2016r.

 

Do pobrania:

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER