News Lista News

10.09.2013

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie analizy rynku

Zapraszamhy do składania ofert na wykonanie analizy rynku pod kątem możliwości zastosowań nowych produktów oferowanych przez Progress Eco S.A

1. Zamawiający
Progress Eco S.A.
Dobrów 7
28-142 Tuczępy
Adres do korespondencji:
Dobrów 7
28-142 Tuczępy
Tel.: 0048 15 864 62 70
Fax: 0048 15 864 62 78
e-mail: biuro@progresseco.pl
2. Tryb postępowania
Zamówienie będzie udzielonetrybie zapytania ofertowego
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy rynku pod kątem możliwości zastosowań nowych produktów firmy Progress Eco S.A z uwzględnieniem przyszłej sprzedażytym określenie nowych rynkówbranżktórych produkty mogłyby znaleźć zastosowanie jakokreśleniem potencjalnych nowych odbiorców
4. Oferty częściowewariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Warunki udziałupostępowaniu
zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, lub
b) osobami prawnymi
c) posiadają niezbędną wiedzędoświadczenie
Wykonawca jest związany ofertą przez 14 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Dokumentacja
Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
a)Formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
b)WyciągKRS/CEIDG
7. Warunki składaniawyboru ofert
a) Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona wyboru najlepszej oferty, analizując najważniejsze kryterium wyboru tj. cenę.
Ceny należy podawaćPLNrozbiciu na: cenę brutto, netto, oraz podatek VAT (kwota oraz stawka podatku).
b) Termin składania ofert – 23.09.2013r.
c) Termin realizacji usługi – 29.11.2013r.
d) Sposób składania ofertoferty należy składaćformie pisemnej na:
adres korespondencyjny: Dobrów 7, 28-142 Tuczępy
adres e-mail: biuro@progresseco.pl
Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz podpis oferenta.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej, bądź też dostarczona osobiście do siedziby Zamawiającego.
e) Zamawiający dokona wyboru oferty nie później niż po upływiedni roboczych od terminu składania ofert
f) Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn.) poinformuje pisemnie zwycięzcę.
g) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
h) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
i) W toku badaniaoceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Załącznik nr 1 do ofertypobierz plik
Załącznik nr 2 do ofertypobierz plik
lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER