News Lista News

15.05.2024

Kolejny projekt dofinansowany przez Unię Europejską

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz modernizację infrastruktury wpływająca na zasadniczą zmianę procesu w Progress Eco S.A.”

TYTUŁ PROJEKTU:

Progress Eco S.A. realizuje projekt pt. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz modernizację infrastruktury wpływająca na zasadniczą zmianę procesu w Progress Eco S.A.” w ramach Działania 3.01 Kredyt ekologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0107/23 -00

CEL:

Celem realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację oraz modernizację infrastruktury wpływająca na zasadniczą zmianę procesu w Progress Eco S.A. jest transformacja spółki prowadzącej działalność w województwie świętokrzyskim.

Przedsięwzięcie zakłada działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii w budynku hali firmy Progress Eco S.A. oraz redukcji zużycia energii elektrycznej przez wymianę energochłonnego środka trwałego. Efektem projektu będzie zasadnicza zmiany procesu technologicznego jak i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz znacząca redukcja zużycia energii pierwotnej, 54,57% dla całego zakresu.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

W ramach projektu nastąpi:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu.
 • Wymiana starych okien na nowe
 • Budowa instalacji oze
 • Wymiana energooszczędnego środka trwałego.
 • Zarówno termomodernizowana hala jak i środek trwały podlegający modernizacji stanowi własność Wnioskodawcy.

EFEKTY I REZULTATY projektu określone poprzez:

WSKAŹNIKI PRODUKTU :

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju 1 szt.
 • Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe, średnie, duże) 1 szt.
 • Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w formie dotacji 1 szt.
 • Liczba wspartych dużych przedsiębiorstw 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 1 szt.

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 2 372 140,46 pln
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1
 • Liczba przedsięwzięć proekologicznych 1
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje procesowe 1
 • Przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe 1
 • Roczna oszczędność energii 1 909,57 MWh
 • Roczne zużycie energii pierwotnej (wartość docelowa) 1 589,91 MWh/rok
 • Roczne zużycie energii pierwotnej w przedsiębiorstwach (wartość docelowa) 1 589,91 MWh/rok
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł oze 561kWh
 • Redukcja zużycia oleju 76 %
 • Ilość emisji CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej (wartość docelowa) 96,69 Mg/rok

TERMIN REALIZACJI: od 2024.07.01 do 2026.06.30

Beneficjentem projektu jest Progress Eco S.A., który zmniejszy ślad węglowy prowadzonej przez siebie działalności, zredukuje zużycie energii oraz wydatki na energię elektryczną i cieplną. Pośrednio z realizacji projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy regionu, dzięki poprawie jakości powietrza.

Całkowita wartość projektu: 4 621 153,85 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 85/100).

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 249 013,39 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzynaście złotych 39/100)

lista news

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY OTRZYMAĆ NEWSLETTER